Allmänna försäljningsvillkor & bestämmelser

Försäljning

 • Samtliga kostnader för ditt köp visas vid kassan.
 • Vi erbjuder flera betalningsalternativ genom vår partner Klarna.

Frakt

 • Fraktalternativ visas i kassan.
 • Leveranser DAP villkor enligt Incoterms 2020.
 • När varan anländer skall köparen göra en avstämning mot följesedeln samt kontrollera varans avseende utifrån synliga skador och kvittera emottagandet av varan på fraktbolagets leveranssedel.
 • Mottagningskontrollen skall fullföljas inom 3 arbetsdagar från mottagandet med efter varans art anpassad omsorg.

Leveranstid

 • Ej skrymmande lagervaror lämnas till transportföretag samma arbetsdag vid beställning innan 14:00 om inte annat överenskommes.
 • Övriga produkter efter överenskommelse vid beställningstillfälle.

Garantivillkor

Enligt Leveransbestämmelser NL09 § Ansvar för fel.

I de fall inte annat avtalats i ett separat avtal, branschavtal eller i separat överenskommelse mellan parterna, gäller följande garantivillkor:

 1. Scandia Pumps AB produktgaranti omfattar samtliga produkter i 24 månader (2 år) från leveransdatum, (framgår av produktens serie nummer = S/N). leveransdatum skall kunna styrkas av kund genom att presentera en fakturakopia.
 2. Om det under garantitiden uppstår ett fel/en skada som kan hänföras till Scandia Pumps AB garanti-åtagande skall Scandia Pumps AB reparera defekt enhet eller leverera utbytesenhet snarast möjligt och inom normal arbetstid.
  Reparation kan utföras antingen på egen verkstad, eller hos auktoriserad servicepartner.
  Scandia Pumps AB garantiåtagande omfattar materialkostnad samt arbetskostnad för reparation på verkstad. Assistens på plats eller demontering och återmontering av produkt samt eventuella kostnader för transport tur/retur av produkt bekostas av kund.
  Vid reparation/service efter utgången garantitid omfattas reparerad produkt av 1 års garanti på utbytta delar och utfört arbete.
 3. Scandia Pumps AB åtar sig att åtgärda samtliga fel på produkter som sålts av deras representanter under förutsättning att:
 • Problemet beror på konstruktions-, material- eller tillverkningsfel.
 • Felet rapporteras till Scandia Pumps AB eller Scandia Pumps AB representant inom gällande garantiperiod.
 • Produkten endast använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde.
 • Övervakningsutrustning som ingår i produkten har anslutits på rätt sätt och fungerar.
 • Alla service- och reparationsarbeten utförts av en serviceverkstad som godkänts av Scandia Pumps AB.
 • Att enbart originaldelar från Scandia Pumps AB har använts.

Därför täcker inte denna garanti fel som har uppstått p.g.a. bristande underhåll, felaktig installation, bristfälliga reparationer eller normalt slitage.
Dessutom frånsäger sig Scandia Pumps AB allt ansvar för skador på person eller utrustning eller för ekonomisk förlust utöver vad som anges ovan.

 1. Scandia Pumps AB förbehåller sig rätten att neka reparation om det kan misstänkas att produkten inte använts under de förhållanden som beskrivs i skötsel- och underhållsanvisningarna och inom avsett användningsområde
 1. Inga krav kan ställas på Scandia Pumps AB för ev. förlorad affärsvinst, förlust av tid eller förtjänst eller annan liknande förlust. Inte heller krav på ersättning för leverans, arbete, ersättningsmaterial eller liknande om detta inte i förväg godkänts av Scandia Pumps AB.
 1. Garanti-åtagande gäller inte för nedanstående:
 • Slitdetaljer (t ex tätning, kullager, mm).
 • Ytbehandling.
 1. För att kunden vid en reklamation skall kunna hävda ett garantiåtagande från Scandia Pumps AB enligt bolagets Garantivillkor, skall Scandia Pumps AB ha mottagit ett korrekt ifyllt installationsprotokoll inom 10 arbetsdagar efter datum för utförd installation.

Returgodsbestämmelser

Retur av varor kan endast ske efter förhands godkännande från Scandia Pumps AB.

Varan som returneras ska vara i oförändrat skick. Varan får inte vara använd.

Produkt returneras i obruten förpackning på köparens risk och bekostnad. Produkter som returneras utan returnummer kommer att returneras till avsändaren på dennes bekostnad. Returvara skall returneras senast 10 arbetsdagar efter godkännande. Efter 10 arbetsdagar upphör avtalet att gälla.

Produkt kan inte returneras senare än 4 månader efter den ursprungliga leveransdagen.