Bioplus BP modeller är reningsverk som renar avloppsvatten kontinuerligt med Aktivt-Slam metoden.

Aktivt-Slam metoden är en biologisk reningsprocess där man har en bioreaktor med fast biobädd i reningsverket. I bioreakton lever många mikroorganismer som bryter ned organiskt material och reducerar minst 58% av fosfor i avloppsvattnet, detta är före eventuella poleringssteg.

I Bioplus BP serien är bioreaktorn tillverkad, lik en bikaka, av korta ihopsatta rör i mitten på reningsverket. Detta är en perfekt skyddad miljö för mikroorganismerna att frodas på alla ytor.

Undertill bioreaktorn tillsätts luft genom ett finmaskigt membran som luftar/syresätter avloppsvattnet genom att kontinuerligt producera små luftbubblor. Dessa flytas upp genom ett centralt cirkulationsrör, passerar biobädden med aktivslam i bioreaktorn i en oavbruten process. Luftningssystemet blandar effektivt mikroorganismer med inkommande avloppsvatten och sätter igång en effektiv reningsprocess.

Reningsverksserie BioPlus BP har Kontinuerlig Reningsprocess. Som namnet antyder sker den biologiska reningen kontinuerligt, det vill säga att vattnet rinner genom anläggningen allt eftersom avloppsvatten kommer in till anläggningen.

Det betyder att för varje droppe avloppsvatten som kommer in, går exakt lika mycket renat vatten ut från reningsverket. Det finns alltså ingen batch-, eller tidskörning utan reningsverket är hela tiden igång. Det betyder även att inga inga rörliga delar finns inne i verket.

På grund av sin konstruktion och eftersom förbrukat slam lagras utanför verket i slamlagringstanken har Bioplus BP en mycket bra förmåga att hantera överbelastningar med minimal risk för slamflykt.

1. Avloppsvattnet rinner från fastigheten till den inre kammaren (bioreaktorn) i reningsverket.

bp-process_1

2. Vattnet blandas med mikroorganismer med hjälp av luft. Mikroorganismer bryter ner biomassan, oxiderar ammonium och reducerar fosfor i avloppsvattnet.

bp-process_2

3. Förbrukat slam sedimenteras och transporteras till slamlagringstanken. Samtidigit frigörs kväve i gasform.

bp-process_3

4. Renat avloppsvatten rinner ut till utloppet.

bp-process_4